neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

February 21, 2010

กฎหมายไทยระบุไว้ว่า ผู้ใดกระทำความผิด ต้องถูกลงโทษด้วยการติดคุก
ซึ่งความยาวนานของการติดคุกนั้น จำกัดไว้ที่ 20 ปี
(กฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน สนใจควรศึกษาเพิ่มเติม)

Read More
January 5, 2010

วันนี้ตื่นสายมาก เนื่องจากพึ่งผ่านค่ายใหญ่มา
ด้วยความรีบร้อนที่ต้องไปจัดการงานเก่าให้เสร็จ
เลยขับรถอย่างเร็วไปตามเส้นทางสายเดิมเหมือนทุกวัน

Read More